MỤC ĐÍCH
Quy định và hướng dẫn các quy tắc, chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Tập đoàn EI Group yêu cầu tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện, với mục đích gìn giữ và phát huy Giá trị cốt lõi của tổ chức: Tín – Tuệ – Tấn – Tốc – Khiêm – Đạt; nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu EI Group, đạt được sứ mệnh tầm nhìn của tổ chức.
PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với tất cả Cán bộ tuyển sinh của EI Group bao gồm Hội sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Điểm tiếp nhận hồ sơ và các văn phòng trực thuộc hệ thống..
YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
Trong mọi hoạt động của nhân viên và lãnh đạo, luôn giữ vững 6 giá trị cốt lõi của tổ chức: Tín -Tuệ – Tấn – Tốc – Khiêm – Đạt.